Belangrijke informatie coronamaatregelen

Geachte gemeenteleden,

Dit bericht ontvangt u namens de kerkenraad en de kerkvoogdij. Door middel van dit bericht willen we u informeren over de coronamaatregelen die voor onze gemeente gelden voor het bezoeken van de erediensten. Daarnaast willen we ingaan op het zingen tijdens de erediensten.

Een korte terugblik: De eerste 2 zondagen in juli werden de diensten door ongeveer 100 personen bezocht en de derde zondag door ongeveer 160 personen. We zijn dankbaar voor het goede verloop en merken dat de gemeente zich goed houdt aan de 1,5 meter afstandsregel en de andere afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.

Op een aantal punten is het nodig om aanvullende afspraken te maken zodat op ieder moment de 1,5 afstandsregel nageleefd kan worden. Dit betreft het volgende:

  • Looprichting naar de vakken aan de Giessenkant. U wordt verzocht om langs de kansel te lopen i.p.v. langs de achterste bank van het middenschip. Dat is nodig, omdat wanneer de achterste rij van het middenschip bezet is en u achterlangs loopt, de 1,5 meter afstandsregel niet nageleefd kan worden. Indien u in de vakken aan de Giessenkant zit en tijdens de dienst de zaal moet verlaten voor bijv. toiletbezoek, dan wordt u ook verzocht om langs de kansel te lopen.
  • Verlaten van de kerk. Beiden uitgangen worden gebruikt. We volgen met elkaar de aanwijzingen van de kosters op. De kosters zullen zorgen dat de mensen op de galerijen de kerk als eerste kunnen verlaten, gevolgd door de gemeenteleden die in de kerkzaal zijn. Blijf dus vooral bij uw zitplaats staan totdat u aanwijzingen krijgt van de kosters. We maken geen gebruik van de nooddeuren voor het verlaten van het kerkgebouw omdat de kans dan bestaat dat er op de parkeerplaats onvoldoende afstand gehouden kan worden van de mensen die vanaf de hoofdingangen de parkeerplaats op komen.

Collecteren:
U kunt uw gaven geven bij beide uitgangen van het kerkgebouw. De kerkvoogdij is voornemens om binnenkort de verkoop van collectemunten te hervatten. Uiteraard worden daarbij de RIVM-maatregelen nageleefd. Voor meer informatie adviseren wij u de website en de kerkbode in de gaten te houden.

Zingen:
Het zingen tijdens de eredienst staat volop in de belangstelling. Volg de media maar en u weet hoe complex dit is en hoe de meningen hierover uiteenlopen. We willen benadrukken dat we in dezen een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Deze verantwoordelijk heeft betrekking op u als gemeenteleden. Dan denken we uiteraard aan uw gezondheid en het beperken van risico’s om besmet te raken met het corona virus. Daarnaast is er ook een verantwoordelijkheid naar onze omgeving, denk daarbij aan onze woonomgeving en woonplaatsen. In de maand juli hebben we, veiligheidshalve, met een beperkt aantal mensen gezongen tijdens de erediensten. Op deze manier werd de lofzang gaande gehouden. Tegelijkertijd hebben we met elkaar geconstateerd dat het niet mee kunnen/mogen zingen als moeilijk ervaren wordt. Deze keuze is in juni gemaakt op basis van de toenmalige situatie en gegevens.

Kerkenraad en kerkvoogdij hebben deze week samen met een medisch adviseur uitgebreid gesproken over het zingen tijdens de erediensten. We hebben hierbij gekeken vanuit 2 invalshoeken namelijk: 1) is het medisch gezien verantwoord 2) is het gebouwtechnisch verantwoord?

Beoordeling vanuit medische invalshoek: Uit alle onderzoeken die gedaan zijn, of nog gaande zijn, is niet gebleken dat aerosolen (druppeltjes die vrijkomen bij zowel spreken als zingen) iemand anders kunnen besmetten wanneer de 1,5 meter afstandsregel gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd geldt ook dat niet bewezen is dat er geen besmetting kan plaatsvinden. Het is dus nodig dat we naar andere aspecten en feiten kijken om een beslissing te kunnen nemen.

Momenteel bevinden we ons in de zogenaamde post-epidemiologische fase. Dit betekent concreet dat er t.o.v. het hoogtepunt van de epidemie relatief weinig besmettingen zijn. Daarnaast voeren we de zogenaamde triage uit middels de vragen bij binnenkomst in het kerkgebouw. Hiermee wordt het risico dat een gemeentelid dat besmet is met het coronavirus de kerkdienst bezoekt, vrijwel nihil. (We merken overigens dat de gemeente dit aspect zeer serieus neemt, waarvoor onze dank!). Wanneer we vervolgens de 1,5 meter afstandsregel hanteren, is er medisch bezien geen bezwaar om te zingen tijdens de erediensten.

Beoordeling vanuit gebouwtechnische invalshoek: Er is een risicotaxatie uitgevoerd waarbij belangrijke aspecten gewogen en beoordeeld zijn. De risicotaxatie houdt rekening met aantal aanwezige kerkgangers, de tijdsduur van de dienst, de totale tijdsduur van het zingen, de inhoud van het kerkgebouw en de ventilatiecapaciteit. De uitkomst van deze risicotaxatie is dat we met 175 mensen gedurende 10 minuten veilig kunnen zingen tijdens de erediensten.

Op basis van de medische beoordeling en de risicotaxatie werd er besloten dat het in de huidige situatie/omstandigheden veilig is om te zingen. Vanaf a.s. zondag is het mogelijk dat alle aanwezige gemeenteleden weer zingen. De bestaande zangmomenten handhaven we, er zal wel steeds 1 (kort) psalmvers gezongen worden.

Deze keuze wordt gemaakt binnen de huidige situatie/omstandigheden en gegevens die nu bekend zijn. Wanneer de situatie/omstandigheden wijzigen en er nieuwe gegevens bekend worden die van belang zijn dan zal bekeken worden of deze keuze in de nieuwe situatie nog steeds veilig is.

Aanmelden/afmelden kerkdiensten:
Voorlopig werken we nog met drie groepen, zie vorige kerkblad. Wij vragen dringend uw medewerking. Indien u, om welke reden dan ook, de diensten waarvoor u ingedeeld bent niet kunt bijwonen, meldt u zich dan a.u.b. tijdig af. We kunnen dan andere gemeenteleden in uw plaats uitnodigen.

We zijn voornemens om een geautomatiseerd systeem te gaan gebruiken voor het inschrijven voor de kerkdiensten.

Houd hiertoe de informatie op de website en het kerkblad in de gaten.

Namens kerkvoogdij en kerkenraad een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst.

J. van Zijtveld

KERKDIENSTEN

Donderdag 6 augustus 2020
6Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Huwelijksbevestiging
Tijd: 14:00 uur
Zondag 9 augustus 2020
9Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 16 augustus 2020
16Aug
Voorganger: ds. B. Reinders
Tijd: 12:00 uur
Voorganger: ds. A. den Hartog
Tijd: 18:00 uur
Zondag 23 augustus 2020
23Aug
Voorganger: ds. R.W. Mulder
Tijd: 09:15 uur
Voorganger: kand. S.V. van der Meer
Tijd: 18:30 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt