ONDERWEG?

Exodus 3:14-16

En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen, en verzamel de oudsten van Israël, en zeg tot hen: De HEERE, de God uwer vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Izak en Jakob, zeggende: Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht, en hetgeen ulieden in Egypte is aangedaan.

De evangelisatiecommissie is in 2012 opgericht om de evangelisatie vanuit de gemeente meer gestructureerd te laten verlopen. Het initiatief voor het oprichten van deze commissie is uitgegaan van de kerkenraad, die de gehele verantwoordelijkheid voor de bezinning en toerusting binnen de gemeente draagt. Een deel van de evangelisatiewerkzaamheden heeft de kerkenraad uitbesteed aan de commissie die rechtstreeks valt onder de kerkenraad en hieraan ook haar bevoegdheden ontleent. De commissie bestaat uit 4 personen.

Missies
De evangelisatiecommissie heeft de volgende missies: mensen in contact brengen met het Woord van de levende God en het vormen van een gemeente waarin iedereen bereid is om te getuigen in woord en/of daad en missionair werk te verrichten in aansluiting op ieders gaven en talenten.

Visie op de uitvoering van de evangelisatie
De visie van de commissie op de realisatie van haar missie is:

  • Als christelijke gemeente zichtbaar zijn voor onze medeburgers om zo ook de mensen te bereiken die niet bereikt worden door relatie evangelisatie;
  • Een getuige zijn van Hem in woord en daad op de plaats waar God ons heeft gesteld;
  • Als gemeente zichtbaar zijn door algemene acties en uitnodigingen.

Activiteiten
Deze visie laat zich vertalen naar de volgende activiteiten: het verspreiden van een evangelisatiefolder in relevante gemeentes, evangelisatie onder allochtonen, Bijbelverspreiding in nieuwbouwwijken of aan nieuwe inwoners, Bijbelkiosk of kraampje op de markt of braderie, het organiseren van een open huis, plaatsen van rekken met evangelisatiemateriaal, samenwerking met andere kerken uit de omgeving en zeer zeker ook: het ondersteunen, opwekken en toerusten van de gemeente om het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen als commissie realiseren en rekenen wij op ondersteuning vanuit de gemeente.

De commissie gaat zich binnenkort beraden welke van bovengenoemde activiteiten we deze winter op zullen gaan starten. We rekenen op uw hulp!

KERKDIENSTEN

Zondag 29 juli 2018
29Jul
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:00 uur
Voorganger: nnb
Tijd: 18:00 uur
Zondag 5 augustus 2018
5Aug
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman
Tijd: 18:00 uur
Zondag 12 augustus 2018
12Aug
Voorganger: kand. G.M. Bosker
Tijd: 11:30 uur
Voorganger: ds. K. ten Klooster
Tijd: 18:00 uur
Zondag 19 augustus 2018
19Aug
Voorganger: ds. J.C. den Ouden
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. L. Groenenberg
Tijd: 18:00 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt